بسم الله الرحمن الرحیم


هدف از طراحی این پرسشنامه معرفی برگزیده ای از بهترین محصولات فرهنگی-تربیتی برای مربیان مسجدی است که مربیان را در امر تربیت یاریگر باشد.
درخواست: در هر کدام از رده های سنی زیر که تجربه مطالعه/ فعالیت تربیتی داشته اید، چند محصول تربیتی مفید برای ارائه متربیان معرفی کنید. نکات:
۱- لطفا فقط به معرفی در یک رده سنی و برای یک موضوع که تخصص شماست، اقدام کنید.
۲- موارد پیشنهادی با نگاه به تربیت مسجدی و امکان پخش و ارائه آثار در مسجد انجام شود.

۳- در هر موضوع لطفا بیش از ۵ اثر معرفی نشود. اگر اولویت گذاری هم بشوند خیلی بهتر است.

پرسش نامه

  • گروه سنی که می خوایید برایشان فیلم ،کتاب،بازی،نرم افزار معرفی کنید را لطفا انتخاب کنید.
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد
  • حداکثر پنج اثر معرفی گردد.در صورت امکان الویت بندی گردد