آسیب شناسی شبکه های اجتماعی(اینستاگرام)

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی(اینستاگرام) و آموزش شبکه اجتماعی اینستاگرام

مکان : حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر عباس آباد سنندج
زمان : ۱۲۰ دقیقه در تاریخ ۲۱ مرداد ۹۸