انواع رسانه و مبانی فنون اقناع در خبر

کارگاه آموزشی آشنایی با سواد رسانه ای، انواع رسانه و مبانی فنون اقناع در خبر

زمان : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مکان : حوزه مقاومت بسیج محمد رسول الله بهاران شهر سنندج

مدت زمان جلسه : ۱۲۰ دقیقه

تعداد نفرات حاضر ۲۵ نفر