تشریح جنگ نرم در شبکه اینستاگرام

آموزش شبکه ی اینستاگرام و تشریح جنگ نرم در شبکه اینستاگرام

مکان : حوزه مقاومت بسیج محمد رسول الله بهاران شهر سنندج

زمان : ۱۲۰ دقیقه ۲۲ مرداد ۹۸