تشریح رسانه شناسی گیم Game(حلقه صالحین)

جلسه آموزشی تشریح رسانه شناسی گیم Game برای نوجوانان پایگاه شهید محمدی (حلقه صالحین)

با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر
مکان : پایگاه شهید محمدی حوزه شهید باهنر سنندج محله کانی کوزله

زمان : ۱۲۰ دقیقه
مدرس پویا شهریار
حاضرین در جلسه ۳۰ نفر