کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای بسیجیان

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و مبانی جنگ نرم

زمان : ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۸
مکان : حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (عباس آباد سنندج)

مدت زمان جلسه : ۱۴۰ دقیقه

تعداد نفرات حاضر ۷۰ نفر